Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästyssäännöt

 

Voimassa olevat säännöt:

 

1 § Yhdistyksen nimi: Perälän metsästysseura r.y. Kotipaikka: Teuva

Yhdistys on rekisteröity 7.9.1955 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seura on Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

 

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa 1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen 2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa ja 3) edistää turvallista ja eettistä metsästystä.

 

3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa 1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita; 2) suorittamalla riistanhoitotyötä; 3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä; 4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta; 5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista; 6) kouluttamalla jäseniään; 7) tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan; 8) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun; 9) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa ja 10) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

4 § SEURAN JÄSENET

Seuran jäsenmuotoja ovat: 1) Varsinainen jäsen; 2) Koejäsen; 3) Kunniapuheenjohtaja; 4) Kunniajäsen ja 5) Kannatusjäsen. Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu Teuvalla Perälän kylässä, tai omistaa seuralle vuokrattua metsästykseen soveltuvaa maata. Myös henkilö, jonka vanhemmista tai isovanhemmista joku täyttää edellä mainitut ehdot, voidaan hyväksyä jäseneksi. Jäseneksi hyväksytty sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin sääntöjä ja päätöksiä. Koejäsenen hyväksyy seuran johtokunta ja varsinaisen jäsenen hyväksyy seuran kokous. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa tai on täyttänyt 75v. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kannatusjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä on puheoikeus mutta ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

5 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön. Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämään turvalliseen metsästykseen liittyviin koulutustapahtumiin seuran kokouksen päättämällä tavalla. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous. Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

 

6 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7 § SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka 1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen; 2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti; 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä; 4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti; 5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai 6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

Seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen. Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. Eroava tai erotettu jäsen voidaan hyväksyä uudelleen jäseneksi ilman uutta liittymismaksua enintään kolmen vuoden ajan jäsensuhteen lakkaamisesta.

 

8 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja kesäkokous kesä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta 1) sanomalehti-ilmoituksella paikallislehdessä (Tejuka) tai 2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

 

9 § TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2) Todetaan kokouksen laillisuus

3) Hyväksytään työjärjestys

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään turvalliseen metsästykseen liittyvästä opastuksesta

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio

13) Hyväksytään seuran uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla

14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset

15) Valitaan metsästyksenjohtajat 16) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin

17) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa  mainitut asiat

18) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton piirille tehtävistä esityksistä 

19) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10 § KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

 

11 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

 

13 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä erääntyvän jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14 § SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

15 § SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 5 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa 2 tai 3. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella 2 johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan joka toinen vuosi 3 ja joka toinen 2. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

18 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti; 2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti; 3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti; 4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä; 5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta; 6) vastatajäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista; 7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton piirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt; 8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista; 9) pitää seuran jäsenluetteloa; 10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta; 11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa; 12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt; 13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten

myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista; 14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä 15) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti ja 16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten metsästyssäännöt sekä näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton piirille, jonka jäsen seura on.

 

21 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.